Politica Generală de Prelucrare a Datelor
Magnet Developments S.A.¬

 

  1. Introducere

Politica se aplică utilizării și prelucrării datelor cu caracter personal colectate și utilizate de Magnet Developments S.A. (denumită în continuare ”Operatorul”, ”Compania”, ”Magnet” sau ”noi”), parte din grupul de societati Alesonor

Politica se va aplica ori de câte ori furnizați date cu caracter personal Companiei, respectiv când interacționați cu reprezentanții Companiei, când participați la vizionarea unui imobil, când ne transmiteți anumite mesaje și/sau email-uri sau când utilizați website-urile Companiei sau paginile din cadrul platformelor de social-media, sau când doriți să cumpărați o proprietate.

Vă rugăm să parcurgeți prezenta Politică și să reveniți asupra ei ori de câte ori considerați necesar, iar în eventualitatea în care aveți întrebări sau neclarități și/sau doriți să vă exercitați drepturile prevăzute de către Regulamentul (EU) 2016/679, vă rugăm să ne contactați la adresa de office@alesonor.com.

 

  1. Categoriile de date, scopurile și temeiurile prelucrărilor

Pentru prelucrările de date care au loc atunci când utilizați Website-ul Companiei, vă rugăm să accesați Politica de Confidențialitate a Website-ului.

Datele personale reprezintă orice informație sau combinație de informații care identifică sau pot conduce la identificarea unei persoane.

Magnet colectează o serie de informații despre dumneavoastră, informații colectate prin intermediul mai multor surse.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de către Companie, scopurile prelucrărilor, temeiul juridic al acestor prelucrări, interesele legitime pe care Compania le urmărește, destinatarii sau categoriile de destinatari, posibilitatea de a transfera date în afara Spațiului Economic European, sunt descrise și explicate în secțiunea specifică fiecărui tip de prelucrare, secțiune care poate fi accesată mai jos.

 

  1. Drepturile pe care vi le puteți exercita conform Regulamentului (UE) 679/2016

Pentru exercitarea drepturilor mai jos enumerate, cu excepția dreptului de a depune o plângere la autoritatea de resort și/sau de a vă adresa instanțelor, ne puteți transmite un e-mail la adresa office@alesonor.com sau puteți completa formularul disponibil în secțiunea de contact.

 

Dreptul de acces la date

Prin exercitarea acestui drept aveți posibilitatea de a obține de la Companie confirmarea sau infirmarea prelucrării datelor dumneavoastră și primirea unei copii a acestor date în situația unei confirmări a prelucrării.

Suplimentar (re)confirmării informațiilor detaliate în prezenta politică, veți obține și o copie a datelor acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

Dreptul la rectificarea datelor

Prin exercitarea acestui drept, aveți posibilitatea de a solicita Companiei rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau expirate.

 

Dreptul de a fi uitat (ștergerea datelor)

Prin exercitarea acestui drept, aveți posibilitatea de a obține de la Companie șteregerea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră.

Pentru operarea ștergerii este necesară îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; va opuneți prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public ori ce rezultă din exercitarea autorității cu care Compania a fost investită ori prelucrarea este întemeiată pe un interes legitim al Companiei ori al unui terț și nu există niciun motiv legitim care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau dumneavoastră vă opuneți prelucrării întemeiate pe marketing direct, inclusiv crearea de profiluri legate de marketing direct; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; sau vă retrageți consimțământul acolo unde prelucrarea a fost bazată pe consimțământ.

Prin excepție, datele cu caracter personal nu vor fi șterse în eventualitatea dreptului la liberă exprimare sau dacaă acestea au fost prelucrate în scop informativ, pentru a ne conforma unei obligații legale, dacă au fost prelucrate în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice.

 

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării

Prin exercitarea acestui drept, aveți posibilitatea de a obține de la Companie restricționarea prelucrării în următoarele condiții: dacă prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor și ne solicitați restricționarea prelucrării acestor date; pe întreagă perioadă în care Compania verifică dacă drepturile sale legitime prevalează în raport cu drepturile dumneavoastră, în situația în care v-ați opus prelucrării din motive legate de o situație particulară în care vă aflați sau Companiei nu îi mai sunt necesare datele dumneavoastră, dar ni le solicitați pentru constatarea, apărarea sau exercitarea unui drept în instanță; sau în eventualitatea în care vă exercitați dreptul la opoziție, până la finalizarea verificărilor referitoare la această exercitare, prelucrarea fiind restricționată.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

În măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic, prin exercitarea acestui drept, aveți posibilitatea de a solicita Companiei o copie a tuturor datelor, într-un format structurat, utilizat în mod curent și accesebil în mod automat, copie pe care să o puteți transfera la un alt operator similar sau cu obiect de activitate asemănător.

 

Dreptul la opoziție

Exercitarea acestui drept vă dă posibilitatea să vă opuneți oricând unei prelucrări necesare pentru: îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public sau ce rezultă din autoritatea cu care Compania a fost învestită; un interes legitim al Companiei sau al unui terț.

În eventualitaea în vă exercitați acest drept, Compania va înceta prelucrarea, cu excepția cazului în care există motive legitime și/sau obligatorii ce justifică prelucrarea, iar acestea prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastr sau în eventualitatea în care scopul este representant de constatarea, apărarea sau exercitarea unui drept în fața instanțelor de judecată.

Suplimentar, oricând vă puteți opune prelucrărilor realizate în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri, dacă această profilare are legătură cu prelucrările realizate pentru marketing direct.

 

Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul

În eventualitatea în care prelucrările au fost realizate în baza unui consimțământ pe care dumneavoastră l-ați acordat Companiei, prin exercitarea acestui drept, vi-l puteți retrage oricând fără afectarea valabilităților prelucrărilor anterioare.

 

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

Acest drept vă conferă posibilitatea de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, inclusiv crearea de profiluri.

Acest principiu nu este aplicabil atunci când: prelucrarea este necesară pentru încheierea unui contract între dumneavoastră și operatorul de date; prelucrarea este autorizată prin dreptul UE sau dreptul intern; prelucrarea este bazată pe consimțământul acordat de dumneavoastră.

În astfel de situații, vă puteți exercita dreptul de a obține o intervenție umană din partea Companiei, cu excepția situației în care prelucrarea este autorizată prin dreptul UE sau dreptul intern.

 

Dreptul de a depune o plângere către autoritatea de resort sau în fața instanțelor de judecată

În eventualitatea în care nu sunteți mulțumit cu orice răspuns al Companiei și/sau cu practicile descrise în politicile de informare, vă puteți adresa oricând autorității de restor (www.dataprotection.ro) sau instanțelor de judecată competente.

 

  1. Exercitarea drepturilor

Conform Regulamentului, termenul standard de răspuns este de o lună, iar în eventualitatea în care documentarea/formularea răspunsului necesită analiza unui volum mare de informații și/sau documente, există un grad mare de aglomerare și/sau este necesară opinia unui terț, termenul poate fi prelungit cu maximum 2 luni.

În eventualitatea în care decidem că este necesară prelungirea termenului de răspuns, înaintea de expirarea termenului initial, o să fiți informat despre prelungirea termenului.

Suplimentar, vă rugăm să aveți în vedere că în eventualitatea exercitării drepturilor dumneavoastră, pot exista și următoarele situații:

  • imposibilitatea identificării dacă datele pe care ni le furnizați nu sunt suficiente – în astfel de situații putem reveni pentru a vă solicita informații suplimentare, iar dacă informațiile noi furnizate nu sunt relevante, vă vom răspunde că identificarea nu a putut fi realizată;
  • în anumite situații, există posibilitatea să nu vă putem acorda acces la toate sau la parte din datele pe care le prelucrăm despre dumneavoastră din cauza unor restricții de ordin legal.

 

  1. Dispoziții finale

Furnizarea anumitor date cu caracter personal, în anumite situații și ținând cont de scopul prelucrării (spre exemplu, încheierea unui contract de vânzare-cumpărare) reprezintă o obligație legală.

În eventualitatea în care Compania va decide să prelucreze date cu caracter personal într-un alt scop față de cel pentru care au fost colectate, va furniza înainte de orice prelucrare informații cu privire la scopul secundar respectiv și orice alte informații relevante conform legii.

În toate prelucrările efectuate, Compania a aplciat măsuri tehnice și organizatorice relevante și adecvate scopurilor pentru care a colectate datele și va asigura confidențialitatea tuturor datelor pe întreaga perioadă de prelucrare.

Compania poate actualiza periodic această secțiune și/sau secțiunile relevante fiecărui tip de prelucrare în parte, iar în acest sens vă recomandăm să vizitați periodic [∙].

 

DOWNLOAD:

Anexa Politica Generala – Convorbiri telefonice 01_26 10 2022

Anexa Politica Generala – Incheiere contract vc 01_26 10 2022

Anexa Politica Generala – Interactiune Directa (inclusiv targuri imobiliare) 01_26 10 2022